Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

§1 Στοιχεία Πελάτη

§1.1 Στοιχεία που Καταχωρούνται κατά την Εγγραφή Νέου Πελάτη

Με βάση το νόμο, η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ως εκ τούτου, για την εγγραφή νέου πελάτη στην ιστοσελίδα μας, ο επισκέπτης αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

§1.2 Απαραίτητα Στοιχεία

Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της Εταιρείας μας, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής:

Όνομα, Επίθετο, Όνομα Εταιρείας (προαιρετικό), Χώρα, Διεύθυνση, Κωμόπολη / Πόλη, Περιφέρεια (προαιρετικό), Τ.Κ., Τηλέφωνο, Διεύθυνση E-mail.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας.

§1.3 Χρήση των Στοιχείων του Πελάτη.

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:

  • Είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω της ιστοσελίδας μας, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κλπ.

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς marketing χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με την ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) σας ενημερώνει πως όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.retronion.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) που πλέον έχει εμπλουτισθεί και εκλεπτυνθεί με βάση τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και με την οδηγία (Ε.Ε.) 2016/680.

Το παρόν τμήμα αποτελεί σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) και κατά τις μέσω της ιστοσελίδας www.retronion.gr.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη αφενός της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet), αφετέρου του υφιστάμενου επί του παρόντος, καίτοι όχι πλήρως αναπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας www.retronion.gr και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου (Internet), υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση ότι η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε εκ της χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας www.retronion.gr στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion).

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion).

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού (ηλικίας κάτω των 16 ετών) συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση.

Σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή.

Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως το αίτημά σας στην διεύθυνση της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) (Τενέδου 61 & Μεγίστης 1, Αθήνα, 11361) ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@retronion.gr

Επιπλέον, η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, και γνησιότητα, των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), www.retronion.gr

§1.4 Ενημερώσεις (Newsletter)

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους εγγράφονται μέσω του ιστότοπου www.retronion.gr να επιλέξουν αν επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύστημα Ενημερώσεων (Newsletter) της εταιρείας για την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία.

Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων η Διαγραφή από την λίστα παραληπτών του Newsletter κατά την αποστολή του.

§1.5 Cookies

Tα Cookies είναι μικρά “αρχεία” που εγκαθίστανται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες για πρώτη φορά και περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή σας.

Ένας web server ψάχνει για Cookies όταν ένας χρήστης επισκέπτεται ένα website του. Τα Cookies γενικά χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τους επισκέπτες.

Δεν θα πρέπει να συγχέετε τα cookies με τους ιούς. Εάν κάποιο cookie περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, ωστόσο τα cookies δεν είναι μόνα τους κακόβουλα.

Οι χρήστες έχουν την επιλογή να διαμορφώσουν τον web browser τους είτε για να δεχτούν είτε να απορρίψουν τα Cookies.

Η νέα αυτή λειτουργία προστέθηκε στην Ιστοσελίδα γιατί πρόσφατα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε μέσω του Ν. 4070/2012 (Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις), ο οποίος με τη σειρά του τροποποιεί τον ισχύοντα Ν. 3471/2006 (περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

Σύμφωνα με την τροποποίηση, η μέχρι σήμερα ισχύουσα παρ. 5 του αρ. 4 περί “απορρήτου”:

«Απαγορεύεται η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη, ιδίως δε με την εγκατάσταση κατασκοπευτικών λογισμικών, κρυφών αναγνωριστικών στοιχείων και άλλων παρόμοιων διατάξεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία μόνο για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η χρησιμοποίηση τέτοιων διατάξεων επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδρομητή ή χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων παρέχει στον συνδρομητή ή χρήστη το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών, παροχής του δικαιώματος άρνησης ή αίτησης συγκατάθεσης.»

τροποποιείται, κατ΄ αντιστοιχία με το αρ. 5, παρ. 3 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ ως εξής:

«Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Με πράξη της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών και δήλωσης της συγκατάθεσης».

§1.5.1 Πεδίο εφαρμογής

Τόσο η μέχρι τώρα ισχύουσα διατύπωση όσο και η νέα, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στα κάθε είδους cookies, και επηρεάζουν άμεσα όλο το φάσμα του digital marketing και online advertising.

Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι τώρα ισχύουσα διατύπωση επέτρεπε τη χρήση cookies υπό την προϋπόθεση σαφούς και εκτενούς ενημέρωσης του χρήστη, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση. Κατά κανόνα, η ενημέρωση πραγματοποιούταν μέσω σχετικών αναφορών στην πολιτική απορρήτου του εκάστοτε website.

Η νέα διατύπωση συνεχίζει να απαιτεί τη σαφή και εκτενή ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα cookies που πρόκειται να εγκατασταθούν στη συσκευή του, εισάγει όμως και την παράμετρο της υποχρεωτικής λήψης συγκατάθεσης από αυτόν προ της εγκατάστασης (opt-in), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παράλληλα, όμως προβλέπει τη χρήση των σχετικών ρυθμίσεων privacy στον browser του χρήστη ως έννομο τρόπο λήψης της συγκατάθεσης.

Η τροπολογία εξαιρεί από την ανάγκη λήψης συγκατάθεσης (διατηρώντας ωστόσο την ανάγκη ενημέρωσης του χρήστη) κάθε είδους cookies τα οποία είναι αναγκαία και απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του κάθε website, με σκοπό την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας (functional cookies).

§1.5.2 Η θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόσφατα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εξέδωσε στο website της σχετική θέση (μπορείτε να την δείτε εδώ) στην οποία κατ’ αρχήν περιγράφεται η σχετική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα περιγράφονται τρόποι λήψης της συγκατάθεσης του χρήστη. Σύμφωνα με τη θέση της ΑΠΔΠΧ:

  • Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί καταρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα). Η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας.
  • Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στο ν. 3471/2006, «η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής». Προσοχή! Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη για κάθε «cookie», ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης «cookies» μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή.
  • Για παράδειγμα οι φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν «cookies» τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχτούν τόσο την τοποθέτηση όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε «cookies» από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη και αποτελεσματική συγκατάθεση.
  • Αντίθετα, εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα «cookies» και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίησή τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την συγκατάθεση που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο.
  • Οι απαιτήσεις του άρθρου επίσης δεν ικανοποιούνται από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των «cookies» από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω «μαύρων» λιστών που προκαθορίζονται από τον συνδρομητή ή χρήστη) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στο συνδρομητή ή χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν την προηγούμενη συγκατάθεσή του για την λήψη «cookies» από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει.
  • Ο συνδρομητής ή χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την δήλωσε.

Στο κείμενο της θέσης, γίνεται επίσης σαφής διαχωρισμός, και κατ’ αντιστοιχία με σχετική γνωμοδότηση που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 στις 7/6, των cookies που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση και τη στατιστική ανάλυση (web analytics). Σύμφωνα με το κείμενο, και οι δυο αυτές κατηγορίες cookies δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση λήψης συγκατάθεσης που προβλέπει ο νόμος.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για την οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εδώ.

§1.5.3 Cookies στην Ιστοσελίδα μας

Όλοι οι επισκέπτες, εφόσον προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις του web browser που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται κάθε φορά για τη λήψη κάποιου cookie και να κρίνουν αν θέλουν να το λάβουν ή όχι αφού αξιολογήσουν τα όποια οφέλη ή/και τις σχετικές «συνέπειες» από τη λήψη του.

Τρίτοι προμηθευτές, όπως η Google ή το Facebook κλπ μπορεί να εμφανίζουν διαφημίσεις της εταιρείας μας τόσο στους ιστότοπους τους όσο και σε άλλους συμβεβλημένους με αυτούς ιστότοπους.

Επιπλέον η Google μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies από τα οποία αντλεί πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες με σκοπό να προβάλει και να βελτιστοποιήσει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από προηγούμενη επίσκεψη κάποιου χρήστη για επαναληπτικό Marketing.

Ο χρήστης αν για οποιοδήποτε λόγο θέλει να εξαιρεθεί από την εν λόγω χρήση των cookies μπορεί να το ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον σχετικό σύνδεσμο της Google εδώ.

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τη διαδικτυακή συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της με σκοπό το επαναληπτικό marketing, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google κλπ και προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, σχετικών με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.

Αν κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη διαφημιστική διαδικασία επεξεργασίας των διαδικτυακών του προτιμήσεων (Διαφημίσεις Google, Google Analytics) μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του από το σχετικό σύνδεσμο της Google Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Αναλυτικά στον σύνδεσμο διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει από ποια ακριβώς επεξεργασία Google Analytics θέλει να εξαιρεθεί.

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), λειτουργεί και συμμορφώνεται με βάση την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords αλλά και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Χρησιμοποιεί cookies για επαναληπτικό και αλληλεπιδραστικό marketing με βάση τις πληροφορίες που αντλούνται από τις περιηγήσεις τον επισκεπτών.

Ο λόγος που η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion),δραστηριοποιείται με βάση τα παραπάνω είναι η προσφορά καλύτερων διαδικτυακών υπηρεσιών στο πελατολόγιο της.

Cookies όπως αυτό του Google analytics χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) και τη Google για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων στους επισκέπτες ως απόρροια της περιήγησής τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion).

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αναθεωρήσει την παρούσα πολιτική για Cookies οποτεδήποτε.

Τυχόν αλλαγές στην πολιτική Cookies ισχύουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.